Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19

Thông tin ủng hộ thông qua các kênh

...

Số lượng tin nhắn ủng hộ

...

Số tiền vận động thông qua tin nhắn - Cổng 1400 đã nộp về Quỹ

...

Số tiền vận động thông qua Website Quỹ

Thông tin Quỹ vắc-xin phòng Covid-19
đến 09:28 ngày 10/05/2022

(Bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng đồng)

Trong đó: chi mua vắc-xin đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin đồng.

Danh sách tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19

Danh sách cam kết ủng hộ
Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19